Vol 7, No 2 (2017)

July

Table of Contents

Articles

Mykhaylo A. Sukhorolsky, Ivanna V. Andrusyak, Lubov I. Kolyasa
Vali M. Kurbanov, Elchin J. Ibadov, Gunel R. Hajiyeva
A. Ya. Akhundov, B. R. Selimkhanov
Antonio Di Nola, Revaz Grigolia, Ramaz Liparteliani
A. Eroglu, V. S. Guliyev, M. N. Omarova
R. Rahimi, A. P. Farajzadeh, S. M. Vaez
M. Guadalupe Morales, Juan H. Arredondo
Salaudin Umarkhadzhiev
Infeliz Carvalho Coxe, Feliz Minhós
A. R. Aliev, R. J. Heydarov
Z. Nytrebych, Oksana M. Malanchuk, Volodymyr S. Il'kiv, Petro Ya. Pukach
Ali Huseynli, Vidadi Mirzoyev, Aida Quliyeva